Drogi Kliencie,

Pragniemy poinformować, że w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest TOMEX AGD Elektronarzędzia Aneta i Tomasz Krawczyk s.c. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. 3go Maja 28A, NIP - 629-21-45-581,REGON - 273718450 adres email: tomexagd@wp.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia dotyczącego zakupu, złożonego w Naszym sklepie internetowym. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez sklep "TOMEX" AGD. ELEKTRONARZĘDZIA Aneta i Tomasz Krawczyk z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. 3-go Maja 28A NIP: 629-21-45-581 - prowadzący sprzedaż wyrobów AGD, RTV, co, wod-kan elektronarzędzi i części zamiennych za pośrednictwem Internetu pod adresem www.tomexagd.pl.

2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a poza jej granicami za dodatkową opłatą.

3. Złożenie zamówienia w sklepie www.tomexagd.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

4. SKLEP INTERNETOWY - umowa sprzedaży zawierana jest drogą elektroniczną i odbywa się na warunkach ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ,tylko w przypadku,gdy stroną jest Konsument

5. SERWIS - ogół funkcjonalności dostępnych pod adresem internetowym www.tomexagd.pl

6. KONSUMENT – KLIEN to osoba fizyczna dokonująca ze sprzedawcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą /Kodeks Cywilny Art.22/

7. KLIENT - w tym konsument,osoba fizyczna ,a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną ,której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną ,która korzysta lub zamierza korzystać z usług oferowanych poprzez stronę sklepu internetowego

8. PRODUKT - rzecz oferowana do sprzedaży w sklepie internetowym

9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży zawierana na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego

10. ZAMÓWIENIE - chęć zawarcia umowy poprzez oświadczenie złożone drogą elektroniczną lub telefonicznie

11. REJESTRACJA - jednorazowa czynność ,polegająca na założeniu konta klienta ,dokonana z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w serwisie

12. KONTO - część serwisu,w ramach którego. Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności

Postanowienia ogólne:

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu

2. Sprzedawca poprzez stronę internetową świadczy następujące usługi:

  • tworzenie i administracja Konta Klienta

  • przesyłanie informacji handlowych

  • możliwość zawarcia umowy handlowej na odległość

3. Umowa o świadczeniu usługi elektronicznej dotycząca administrowania konta Klienta zawarta jest na czas nieokreślony i zawarta jest w momencie zakończenia procesu rejestracji Klienta na stronie internetowej.

Umowa o świadczeniu usługi elektronicznej dotycząca możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawarta jest na czas określony w trakcie przetwarzania zamówienia i zostaje rozwiązana po złożeniu i zaakceptowaniu zamówienia.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, za wyjątkiem gdy usługa rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą Konsumenta, który składa Sprzedawcy stosowne oświadczenie o odstąpieniu: na stronie internetowej poprzez e-maila lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

4. W przypadku zawartej umowy przez Konsumenta na czas nieokreślony ,obie strony strony mogą wypowiedzieć umowę poprzez stosowne oświadczenie drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca potwierdza niezwłocznie otrzymanie oświadczenia i w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usuwa zapisy Konsumenta związane z ochroną danych osobowych i zaprzestaje świadczenia usług.

Sprzedawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną w każdej chwili na mocy porozumienia stron.

5. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie ,jednak nie później niż w ciągu 14 dni ,a brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie oznacza jej uznanie.

6. Współpraca z systemem informatycznym Usługodawcy jest możliwa przez Klienta z wykorzystaniem z jego strony dostępu do komputera lub innego urządzenia z dostępem do internetu ,co umożliwi nawiązanie komunikacji ze stroną internetową naszego sklepu. Ponadto potrzebne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje czynności wykonywane w sklepie internetowym.

7. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
8. Przy każdej transakcji Sprzedawca wystawia fakturę VAT lub paragon fiskalny.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa (Ustawa oraz Kodeks Cywilny)


Przyjęcie i realizacje zamówienia:

1. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu.

2. W trakcie składania zamówienia Klient musi zapoznać się z regulaminem sklepu i zaakceptować wszystkie jego postanowienia. Brak akceptacji postanowień regulaminu skutkuje nie zaakceptowaniem i odrzuceniem formularza zamówienia.

3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu będą niepełne; podanie kontaktowego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu ułatwi rozwiązania ewentualnych zastrzeżeń dotyczących zamówienia.

5.W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez wykorzystanie innych środków porozumiewania się ,w tym telefonicznego , jest to związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia naliczanych w/g taryf operatora usług telekomunikacyjnych z których korzysta Klient.

6. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

7.Sprzedawca realizuje złożone przez Klienta zamówienie :

a. po potwierdzeniu zamówienia - w przypadku płatności przy odbiorze

b. po otrzymaniu wpłaty na konto -w przypadku przedpłaty na konto

8. Każda transakcja będzie potwierdzana FAKTURĄ VAT lub paragonem fiskalnym.

9. Zamówienie realizowane jest w przypadku produktów znajdujących się na magazynie do 5 dni roboczych, licząc od daty ustalonej jak pkt 8.W większości przypadków zamówienia są realizowane w ciągu 48 godzin.

W przypadku towarów oferowanych na zamówienie termin realizacji jest określony przy składaniu zmówienia.

10. W przypadku ,jeżeli kupującym jest Konsument ,Sprzedawca zobowiązany wydać rzecz Kupującemu niezwłocznie ,nie później niż 30 dni od dnia zawarcia umowy ,chyba ,że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Konsument może wyznaczyć dodatkowy termin wydania rzeczy ,a w przypadku niedopełnienia wyznaczonego terminu ,Konsument może odstąpić od umowy.

W przypadku oświadczenia Sprzedawcy ,że nie spełni świadczenia,druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu.

11. Sklep prezentuje zdjęcia oferowanych produktów ,które mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ,za co sklep nie ponosi odpowiedzialności.

Ceny i formy płatności:

1.Przedstawione ceny produktów są cenami brutto /zawierają podatek VAT/ i są podane w złotówkach.

2.Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy jest dokładnie określony przy składaniu zamówienia ,kiedy Kupujący wybiera sposób wysyłki i płatności i potwierdza swój wybór.

3.Klient ma możliwość wyboru następujących sposobów płatności :

a. za pobraniem -przy odbiorze zamówionych towarów

b. przedpłata - przelewem na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy. Klient przy wyborze przedpłaty przelewem zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, chyba że strony postanowią inaczej.

c. płatność gotówką ,kartą lub w systemie ratalnym przy odbiorze osobistym,przy czym towar należy odebrać w terminie do 10 dni od daty złożenia zamówienia w siedzibie firmy.

4. Sprzedawca może ograniczyć dostępne sposoby płatności ,a także domagać się dokonania przedpłaty w całości lub w części.

Wysyłka towaru:

1. W trakcie wypełniania formularza zamówienia Klient jest poinformowany o kosztach wysyłki-dostawy, dokonuje wyboru sposobu dostawy i akceptuje koszt wysyłki. Koszt ten jest naliczany na podstawie aktualnych cenników firm kurierskich i zależy od wagi i rozmiarów przesyłki,wyboru sposobu dostawy i wybranej formy płatności.

2. Koszt dostawy ponosi Kupujący,chyba że opis oferty produktu stanowi inaczej.

3. Zamówione towary są wysyłane firmami kurierskimi lub przesyłkami pocztowymi.


Reklamacje i zwroty
(dotyczy przedsiębiorców, klientów nie będących konsumentami):

1.Regulacje dotyczące zasad rękojmi oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w Kodeksie Cywilnym Art.556-581.

Zwroty towaru - prawo odstąpienia od umowy
(dotyczy sprzedaży na odległość z udziałem Konsumenta):

1. Kupujący będący Konsumentem zawierający umowę na odległość zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Art.27 / Dz.U.2014 poz.827/ ,ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionego produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeśli w czasie zawierania umowy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy sposób oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu w tym czasie jest złożenie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy przesłać drogą elektroniczną lub listowną na adres Sprzedawcy -można skorzystać z gotowego formularza.

W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.

2. Konsument jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania oświadczenia od odstąpieniu od umowy/decyduje data nadania przesyłki/ odesłać produkt na adres korespondencyjny Sprzedawcy,chyba że Sprzedawca zaproponował osobisty odbiór produktu.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru ,cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Sprzedawca jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych do zwrotu dokonanych przez Konsumenta płatności,w tym kosztów dostarczenia rzeczy od Sprzedawcy do Konsumenta. Sprzedawca zwróci płatność przy użyciu tej samej formy płatności jakiej użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu ,który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać dokonanie zwrotu do momentu otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania - w zależności co nastąpi wcześniej.

5. Konsument-Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sprzedawcy.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wymienionych w załączniku nr 1 do regulaminu

7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Wysłana przesyłka zwrotna musi być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

Gwarancja i rękojmia
(dotyczy sprzedaży z udziałem Konsumenta):

1. Sprzedawcę obowiązuje dostarczenie Konsumentowi produkt bez wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne zaistniałe w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub które wniknęły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili przez okres 2 lat.

3. Produkty,które są objęte również gwarancją nakładają na gwaranta obowiązki zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej wobec kupującego. Produkty objęte gwarancją nie są jednocześnie wyłączone ,ani ograniczone wobec Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej /Art. 577 Kodeksu Cywilnego/

4. Jeżeli Konsument wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy,to Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

5. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku otrzymanego produktu niezgodnego z umową lub w przypadku stwierdzenia jego wady.

6. Konsument składa reklamację z żądaniem usunięcia wad dostarczonego produktu opisując podstawy reklamacji przesyłając zgłoszenie drogą elektroniczną /e-mail/ ,pocztą na adres Sprzedawcy, telefonicznie bądź ustnie.

7. Konsument,który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, w porozumieniu ze Sprzedawcą ,jeśli jest to możliwe i celowe jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży ,a gdy takiego nie określono -do miejsca wydania rzeczy Konsumentowi.

W przypadku gdy rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania powoduje nadmierne utrudnienia w jej dostarczeniu przez Klienta ,Klient zobowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu ,w którym się znajduje.

8. W przypadku sprzedanej rzeczy,która ma wadę ,Klient ma prawo złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny ,bądź o odstąpieniu od umowy ,chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie. Jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady , ograniczenie to nie ma zastosowania.

9. Jeżeli kupującym jest Konsument ,może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub zamiast wymiany żądać usunięcia wady,chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwy lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem zaproponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad,rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady,a także brane są pod uwagę niedogodności dla Kupującego w razie innego sposobu zaspokojenia roszczeń.

10. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy ,w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wad.

11. Jeżeli wada towaru jest nieistotna ,Kupujący nie może ustąpić od umowy.

12. Z chwilą sprzedaży wadliwej rzeczy,Klient może żądać wymiany rzeczy na wolna od wad lub jej usunięci. Sprzedawca ma obowiązek wymienić wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunąć w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeśli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwej rzeczy w wybrany przez Kupującego sposób jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów.

Sprzedawca, jeśli Kupującym jest Przedsiębiorca, może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy,gdy koszt zadośćuczynienia przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

13. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie ,jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia. Sprzedawca drogą elektroniczną lub na piśmie poinformuje Konsumenta o stanie realizacji reklamacji. Brak odpowiedzi w tym czasie jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

14. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi poniesione koszty związane z reklamacją na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

15. Jeśli uznana reklamacja jest związana z naprawą produktu lub jego wymianą Sprzedawca odsyła Konsumentowi produkt na własny koszt.

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń:

1.Konsument posiada następujące możliwości :

  • złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu w wyniku zawartej umowy sprzedaży do polubownego Sądu Konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej

  • złożyć wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu zakończenia sporu pomiędzy Konsumentem ,a Sprzedawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej

  • skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Konsumentem,a Sprzedawcą u Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji dochodzenia roszczeń znajdują się na stronach internetowych Powiatowych Rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspekcji Handlowych oraz pod następującymi adresami internetowymi: www.uokik.gov.pl www.rzu.gov.pl

Spory:

1. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą ,a Konsumentem zostaną poddane Sądom właściwym zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

2. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą ,a Klientem nie będącym Konsumentem zostaną poddane Sądom właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych:

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych , tylko na potrzeby Sprzedającego w celu realizacji zamówienia. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

2. Dane osobowe Klienta konieczne w trakcie sprzedaży internetowej w celu dostarczenia produktów do Klienta są przekazywane firmom kurierskim lub Poczcie Polskiej.

3. Administratorem danych osobowych Klienta gromadzonych za pośrednictwem sklepu internetowego jest firma TOMEX AGD Elektronarzędzia Aneta i Tomasz Krawczyk ul.3-go Maja 28A, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP-629-21-45-581 .

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne ,ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży w sklepie internetowym i ich brak skutkuje niemożnością jej zawarcia. Przed zawarciem umowy Klient wyraża zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych.

5. W celu zawarcia umowy potrzebne są następujące dane Klienta: nazwisko i imię ,w przypadku firmy nazwa firmy i numer NIP,adres do wysyłki towarów oraz w razie wyboru adres do faktury, adres e-mail,numer telefonu kontaktowego.

Postanowienia końcowe:

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

2. Zmiany regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany regulaminu nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie postanowienia regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w Sklepie nie są możliwe